แนวข้อสอบท้องถิ่น แจกฟรีแนวข้อสอบ ติวสอบบรรจุท้องถิ่น คนท้องถิ่น

VIP_ชุดที่ 38 แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป [ความสามารถทางด้านการคิดคํานวณ](ชุดติวสอบ 82 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 38 แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป [ความสามารถทางด้านการคิดคํานวณ](ชุดติวสอบ 82 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์

06 ต.ค. 2564 0 591

แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป [ความสามารถทางด้านการคิดคํานวณ](ชุดติวสอบ 82 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวสอบออนไลน์ #แนวข้อสอบออนไลน์

VIP_ชุดที่ 37 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป-ความเข้าใจบทความ การเรียงลําดับข้อความ การสรุปความและตีความ(ชุดติวสอบ 100 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 37 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป-ความเข้าใจบทความ การเรียงลําดับข้อความ การสรุปความและตีความ(ชุดติวสอบ 100 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์

06 ต.ค. 2564 0 490

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป-ความเข้าใจบทความ การเรียงลําดับข้อความ การสรุปความและตีความ(ชุดติวสอบ 100 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวสอบออนไลน์ #แนวข

VIP_ชุดที่ 36 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป(ความสามารถด้านเหตุผล) (ชุดติวสอบ 83 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 36 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป(ความสามารถด้านเหตุผล) (ชุดติวสอบ 83 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์

06 ต.ค. 2564 0 1,361

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป(ความสามารถด้านเหตุผล) (ชุดติวสอบ 83 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์ VIP_ชุดที่ 36-แบบทดสอบ แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป(ความสามารถด้านเหตุผล) #แนวข้อสอบออนไลน์

VIP_ชุดที่ 35 แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย (ชุดติวสอบ 50 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 35 แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย (ชุดติวสอบ 50 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 1,022

แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย (ชุดติวสอบ 50 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวสอบออนไลน์ #แนวข้อสอบออนไลน์

VIP_ชุดที่ 34 แนวข้อสอบ(ภาค ก )ความรู้ความสามารถทั่วไป (ชุดติวสอบ 116 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 34 แนวข้อสอบ(ภาค ก )ความรู้ความสามารถทั่วไป (ชุดติวสอบ 116 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 684

แนวข้อสอบ(ภาค ก )ความรู้ความสามารถทั่วไป (ชุดติวสอบ 116 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์ #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวสอบออนไลน์ #แนวข้อสอบออนไลน์

VIP_ชุดที่ 33 แนวข้อสอบอนุกรม(ชุดติวสอบ 102 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 33 แนวข้อสอบอนุกรม(ชุดติวสอบ 102 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 581

แนวข้อสอบอนุกรม(ชุดติวสอบ 102 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวสอบออนไลน์ #แนวข้อสอบออนไลน์

VIP_ชุดที่ 32 แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข)นักวิชาการศึกษา (ชุดติวสอบ 100 ข้อ พร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 32 แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข)นักวิชาการศึกษา (ชุดติวสอบ 100 ข้อ พร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 2,235

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข)นักวิชาการศึกษา (ชุดติวสอบ 100 ข้อ พร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวสอบออนไลน์ #แนวข้อสอบออนไลน์

VIP_ชุดที่ 31 แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน (ชุดติวสอบ 97 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 31 แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน (ชุดติวสอบ 97 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 725

แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน (ชุดติวสอบ 97 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวสอบออนไลน์ #แนวข้อสอบออนไลน์

VIP_ชุดที่ 30 แนวข้อสอบอนุกรมคณิตศาสตร์ (ชุดติวสอบ 102 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 30 แนวข้อสอบอนุกรมคณิตศาสตร์ (ชุดติวสอบ 102 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 1,014

แนวข้อสอบอนุกรมคณิตศาสตร์ (ชุดติวสอบ 102 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวสอบออนไลน์ #แนวข้อสอบออนไลน์

VIP_ชุดที่ 29 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบ 114 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 29 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบ 114 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 632

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบ 114 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวสอบออนไลน์ #แนวข้อสอบออนไล

ชุดที่ 28 VIP แบบทดสอบแนวข้อสอบ วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฏหมายหลักที่ใช้สอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (90 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบออนไลน์
ชุดที่ 28 VIP แบบทดสอบแนวข้อสอบ วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฏหมายหลักที่ใช้สอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (90 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 684

แนวข้อสอบ กฏหมายหลักที่ใช้สอบเข้ารับราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชุดติวสอบ 90 ข้อ พร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวสอบออนไลน์ #แนวข้อสอบออนไลน์

VIP_ชุดที่ 27 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบพร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 27 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบพร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 601

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบพร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวออนไลน์

VIP_ชุดที่ 26 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบพร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 26 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบพร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 746

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบพร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวออนไลน์

VIP_ชุดที่ 25 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบ 60 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 25 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบ 60 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 1,155

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบ 60 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวออนไลน์

VIP_ชุดที่ 24 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม (ชุดติวสอบ 65 ข้อ พร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 24 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม (ชุดติวสอบ 65 ข้อ พร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 759

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม (ชุดติวสอบ 65 ข้อ พร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวออนไลน์

VIP_ชุดที่ 23 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 23 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 659

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวออนไลน์

VIP_ชุดที่ 22 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ชุดติวสอบพร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 22 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ชุดติวสอบพร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 1,146

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ชุดติวสอบข้อ พร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวออนไลน์

VIP_ชุดที่ 21 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ชุดติวสอบพร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 21 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ชุดติวสอบพร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 1,023

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ชุดติวสอบพร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวออนไลน์

VIP_ชุดที่ 20 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ชุดติวสอบ พร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 20 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ชุดติวสอบ พร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 1,132

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ชุดติวสอบพร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวออนไลน์

VIP_ชุดที่ 19 แบบทดสอบ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 19 แบบทดสอบ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 638

VIP_ชุดที่ 19 แบบทดสอบ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวออนไลน์

VIP_ชุดที่ 18 แบบทดสอบ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมใบเกียรติบัตร #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 18 แบบทดสอบ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมใบเกียรติบัตร #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 577

VIP_ชุดที่ 18 แบบทดสอบ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมใบเกียรติบัตร #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวออนไลน์

VIP_ชุดที่ 17 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ชุดติวสอบพร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 17 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ชุดติวสอบพร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 1,497

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ชุดติวสอบพร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวออนไลน์

VIP_ชุดที่ 16 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดติวสอบ 100 ข้อ พร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 16 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดติวสอบ 100 ข้อ พร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 562

แนวข้อสอบความรู้ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดติวสอบ 100 ข้อ พร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวออนไลน์

VIP_ชุดที่ 15 แนวข้อสอบ เรื่อง ระบบการจัดการองค์กร(ชุดติวสอบ 97 ข้อ พร้อมเฉลย)
VIP_ชุดที่ 15 แนวข้อสอบ เรื่อง ระบบการจัดการองค์กร(ชุดติวสอบ 97 ข้อ พร้อมเฉลย)

05 ต.ค. 2564 0 787

แนวข้อสอบ เรื่อง ระบบการจัดการองค์กร(ชุดติวสอบ 97 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวออนไลน์

VIP_ชุดที่ 14 แนวข้อสอบ เรื่อง ระบบการจัดการองค์กร (ชุดติวสอบ พร้อมเฉลย)
VIP_ชุดที่ 14 แนวข้อสอบ เรื่อง ระบบการจัดการองค์กร (ชุดติวสอบ พร้อมเฉลย)

05 ต.ค. 2564 0 618

แนวข้อสอบ เรื่อง ระบบการจัดการองค์กร (ชุดติวสอบ 47 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวออนไลน์

VIP_ชุดที่ 13 แนวข้อสอบ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ (ชุดติวสอบ พร้อมเฉลย)
VIP_ชุดที่ 13 แนวข้อสอบ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ (ชุดติวสอบ พร้อมเฉลย)

05 ต.ค. 2564 0 453

แนวข้อสอบ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ (ชุดติวสอบ 36 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวออนไลน์

VIP_ชุดที่ 12 แนวข้อสอบ การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์(ชุดติวสอบ 69 ข้อ พร้อมเฉลย)
VIP_ชุดที่ 12 แนวข้อสอบ การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์(ชุดติวสอบ 69 ข้อ พร้อมเฉลย)

05 ต.ค. 2564 0 867

แนวข้อสอบ การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์(ชุดติวสอบ 69 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวออนไลน์

VIP_ชุดที่ 11 แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ชุดติวสอบ 40 ข้อ พร้อมเฉลย)
VIP_ชุดที่ 11 แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ชุดติวสอบ 40 ข้อ พร้อมเฉลย)

05 ต.ค. 2564 0 310

แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ชุดติวสอบ 40 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวออนไลน์

VIP_ชุดที่ 10 แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ชุดติวสอบ 50 ข้อ พร้อมเฉลย)
VIP_ชุดที่ 10 แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ชุดติวสอบ 50 ข้อ พร้อมเฉลย)

04 ต.ค. 2564 0 928

แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ชุดติวสอบ 50 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น

VIP_ชุดที่ 9 แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (ชุดติวสอบ พร้อมเฉลย)
VIP_ชุดที่ 9 แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (ชุดติวสอบ พร้อมเฉลย)

04 ต.ค. 2564 0 748

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (ชุดติวสอบ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น

VIP_ชุดที่ 8 แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 (ชุดติวสอบ พร้อมเฉลยใบเกียรติบัตร)
VIP_ชุดที่ 8 แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 (ชุดติวสอบ พร้อมเฉลยใบเกียรติบัตร)

04 ต.ค. 2564 0 766

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 (ชุดติวสอบ พร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น

VIP_ชุดที่ 7 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ชุดติวสอบ พร้อมเฉลย)
VIP_ชุดที่ 7 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ชุดติวสอบ พร้อมเฉลย)

04 ต.ค. 2564 0 549

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ชุดติวสอบ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น

VIP_ชุดที่ 6 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 (ชุดติวสอบ พร้อมเฉลย)
VIP_ชุดที่ 6 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 (ชุดติวสอบ พร้อมเฉลย)

04 ต.ค. 2564 0 473

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 (ชุดติวสอบ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น

VIP_ชุดที่ 5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม(ชุดติวสอบ พร้อมใบเกียรติบัตร)
VIP_ชุดที่ 5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม(ชุดติวสอบ พร้อมใบเกียรติบัตร)

04 ต.ค. 2564 0 635

แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม(ชุดติวสอบ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น

VIP_ชุดที่ 4 แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ชุดติวสอบ พร้อมใบเกียรติบัตร
VIP_ชุดที่ 4 แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ชุดติวสอบ พร้อมใบเกียรติบัตร

04 ต.ค. 2564 0 1,083

แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 (ชุดติวสอบพร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น

VIP_ชุดที่ 3 แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560(ชุดติวสอบ พร้อมเฉลย) พร้อมใบเกียรติบัตรฟรี!
VIP_ชุดที่ 3 แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560(ชุดติวสอบ พร้อมเฉลย) พร้อมใบเกียรติบัตรฟรี!

04 ต.ค. 2564 0 1,153

ชุดที่ 3 แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560(ชุดติวสอบ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น

VIP_ชุดที่ 2 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ชุดติวสอบ พร้อมเฉลย)
VIP_ชุดที่ 2 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ชุดติวสอบ พร้อมเฉลย)

04 ต.ค. 2564 0 900

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ชุดติวสอบ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น

VIP_ชุดที่ 1 แนวข้อสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 (ชุดติวสอบ พร้อมเฉลย)
VIP_ชุดที่ 1 แนวข้อสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 (ชุดติวสอบ พร้อมเฉลย)

04 ต.ค. 2564 0 874

แนวข้อสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ชุดติวสอบ ข้อพร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น

^