Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

กฏหมายท้องถิ่น ระเบียบกระทรวง พระราชบัญญัติ ประกาศกระทรวง ข้อบังคับกระทรวง หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมกฏหมายท้องถิ่น ระเบียบกระทรวง พระราชบัญญัติ ประกาศกระทรวง ข้อบังคับกระทรวง หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
=====================================
= ฟอร์มอัปโหลด กฏหมายท้องถิ่น ชุด 1 =
===================================== 
 
^