Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

เกี่ยวกับเว็บไซต์คนท้องถิ่น

เว็บไซต์คนท้องถิ่น locallearncenter.com

สร้าง/ดำเนินการ : สร้างเมื่อ มกราคม 2560
คนท้องถิ่น เว็บไซต์คนท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น
เจ้าของ/ผู้พัฒนา : โดยนายวิโรจน์ สุขหนองบึง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (Vision) เว็บไซต์คนท้องถิ่น
เว็บไซต์คนท้องถิ่น locallearncenter.com ได้กำหนดวิสัยทัศน์ โดยมีเป้าหมายให้เป็นห้องสมุดออนไลน์ที่รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเป็นศูนย์รวมข้อมูล แนวข้อสอบสำหรับผู้เตรียมตัวสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการอื่นๆ เพื่อเป็น
"แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น"

พันธกิจ (Mission)
- รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หนังสือสั่งการและอื่นๆ ที่เกียวกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
- รวบรวมแนวข้อสอบที่ใช้สอบบรรจุเป็นข้าราชการ พนักงาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา) รวมทั้งส่วนราชการอื่น
- จัดทำแนวข้อสอบแบบทดสอบแบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิก ที่ประสงค์สอบบรรจุเป็นข้าราชการ พนักงาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการอื่น
- จัดทำคู่มือสอบบรรจุสำหรับตำแหน่งต่างๆ
- จัดติวสอบบรรจุแบบออนไลน์

***โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราโดยการเป็นสมาชิก VIP เพื่อปลดล็อกเข้าสู่ประสบการณ์อันยอดเยี่ยมและรับสิทธิพิเศษเฉพาะคุณ
***พันธกิจเป็นหน้าที่ของเรา เพื่อเป้าหมายสูงสุดของคุณ เราจะก้าวและเดินไปสู่เป้าหมายด้วยกัน!!


***ติดต่อแอดมิน ไอดีไลน์  :  0633435179
                        โทร.       : 063 343 5179


 
^