Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ป้ายกำกับ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

รวมกฏหมายเลือกตั้ง ล่าสุดปี 2560 เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เลือกตั้งท้องถิ่น เลือกตั้งนายก อปท เลือกตั้ง อบต. เลือกตั้ง ส.ส.
รวมกฏหมายเลือกตั้ง ล่าสุดปี 2560 เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เลือกตั้งท้องถิ่น เลือกตั้งนายก อปท เลือกตั้ง อบต. เลือกตั้ง ส.ส.

28 ก.พ. 2562 0 5,152

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

คู่มือประชาชนเลือกตั้ง ส.ส.
คู่มือประชาชนเลือกตั้ง ส.ส.

27 ก.พ. 2562 0 4,103

คู่มือประชาชนการเลือกตั้ง ส.ส. เล่มนี้ มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ ที่มา กระบวนการและขั้นตอนการเลือกตั้ง ส.ส. รวมทั้งการกระทำผิด กฎหมายเลือกตั้งที่ควรรู้ เพื่อให้ประชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ศึกษาเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อันจะส

วิธีการหาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
วิธีการหาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

25 ก.พ. 2562 0 2,181

ระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 (1) มิให้ใช้บังคับแก่ผู้สมัครที่ใช้ความรู้ความสามารถทางศิลปะของตน หาเสียงเลือกตั้ง ให้แก่ตนเองโดยไม่ใช้อุปกรณ์ในการแสดง (2) แจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเ

การจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ
การจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ

25 ก.พ. 2562 0 2,000

การจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ พ.ศ.2561 (1) การปฏิบัติงานนอกเวลาในวันทำการปกติ ให้มีสิทธิเบิกงานค่าตอบแทนได้ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 50 บาท เศษชั่วโมงให้ปัดขึ้น (2) การปฏิบัติงานนอกเวลาทำการในวันหยุด ให้มีสิทธิเบิกงานค่าตอบแทนได้ไม่

แบบบัญชีรายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

25 ก.พ. 2562 0 1,487

การใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้รวมถึงบรรดาเงิน ทรัพย์สิน หรือ “ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้” ที่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองยินยอมให้บุคคลใดๆ จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน รวมถึงการให้ใช้สถานที่ ยานพาหนะ ทรัพย์สิน หรือการให้บริการโดยไม่คิดมูลค่าหรืออัตรา

จำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควร
จำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควร

25 ก.พ. 2562 0 1,455

สำหรับการให้เงินตามประเพณี ตัวอย่างเช่น งานวันเกิด งานบวช งานโกนจุก งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานบุญ งานเทศกาล งานขึ้นปีใหม่ งานศพ เป็นต้น ส่วนเหตุอันสมควร หมายถึง การให้ หรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย ตลอดจนภัยอื

หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

25 ก.พ. 2562 0 1,816

ระเบียบ กกต. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

25 ก.พ. 2562 0 1,468

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561

ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561
ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561

25 ก.พ. 2562 0 2,047

ซึ่งประกาศฉบับนี้ระบุ ตัวอย่างประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ ส.ส. และพรรคการเมือง ได้แก่ (1) ค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้ง เช่น ค่าสมัครรับเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการสมัครรับเลือกตั้ง เป็นต้น (2) ค่าจ้างแรงงาน เช่น ค่าจ้างผู้ช่

ประกาศจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561
ประกาศจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561

25 ก.พ. 2562 0 1,222

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่าย ในการเลือกตั้งไม่เกิน 1,500,000 บาท ส่วนพรรคการเมืองต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่เกิน 35,000,000 บาท

1
^