พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ปี 2542

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

[คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Related

No comments yet
^