Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

หนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศ หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

หนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศ หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
=======================

ฟอร์มอัปโหลด หนังสือกระทรวง กรม
=======================
 
^