Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

หนังสือราชการ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816/ว 2896 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565 เรื่อง การขออนุมัติยกเว้นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 207
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816/ว 2896 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565 เรื่อง การขออนุมัติยกเว้นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 207

04 ต.ค. 2565 0 1,557

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816/ว 2896 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565 เรื่อง การขออนุมัติยกเว้นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 207 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อหมวกนิรภัยและประสงค์ให้เด

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

22 ก.ย. 2565 0 13,417

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ หนังสือที่อ้างถึง 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขอ

ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension)
ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension)

04 ก.พ. 2565 0 3,307

หนังสือกรมส่งเสริมการกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว 323 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension)

แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

26 ม.ค. 2565 0 8,609

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดห

มาตรการในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
มาตรการในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

15 ต.ค. 2564 0 3,532

มาตรการในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0805.2/ว 1583 ลงวันที่ 23  กรกฎาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0805.2/ว 1583 ลงวันที่ 23  กรกฎาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

28 ก.ค. 2564 0 4,364

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0805.2/ว 1583 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 อ้างถึง 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่

การเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
การเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

21 ก.ค. 2564 0 8,249

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4149 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่

แนวทางประมาณการรายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แนวทางประมาณการรายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

12 ก.ค. 2564 0 16,395

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล

รวมหนังสือกระทรวงมหาดไทย ในการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล
รวมหนังสือกระทรวงมหาดไทย ในการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล

02 ก.ค. 2564 0 15,548

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๗๔๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๖๔

แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564

24 มิ.ย. 2564 0 6,155

หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.7/ว 3402 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ตัวอย่างประกาศการจัดตั้งชุมชน จํานวน 1 ชุด 2. ตัวอย่างประกาศกําหนดวัน เวลา และสถา

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10 มิ.ย. 2564 0 2,176

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564
การเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564

25 พ.ค. 2564 0 2,417

การเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564

เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔

23 ก.พ. 2564 0 6,993

หนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๓๑๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ส่งมาด้วย (๑). สำเนาประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563

08 ส.ค. 2563 0 5,499

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๓ ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ ด้านที่ ๒ การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านที่ ๓ การบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านที่ ๔ การบริการสาธารณะ ด้านที่ ๕ ธรรมาภิบาล

แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ
แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ

01 ธ.ค. 2561 0 11,877

ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว 191 เรื่อง แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล ระบบแท่ง หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล การเล

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

22 พ.ย. 2561 0 9,494

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดห

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอแจ้งแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอแจ้งแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม

15 พ.ย. 2561 0 9,968

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจ

การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด
การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด

13 พ.ย. 2561 0 11,592

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๗๕ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำไตรมาส ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำไตรมาส ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑)

18 ก.ค. 2561 0 3,312

มท 0816.2/ว 1913 ลงวันที่ 25 มืถุนายน2561 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ

16 พ.ค. 2561 0 6,257

แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16 พ.ค. 2561 0 3,465

หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ
แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

16 พ.ค. 2561 0 5,282

แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

ประกาศ ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต. มาตรฐานทั่วไปในระบบจำแนกตำแหน่ง
ประกาศ ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต. มาตรฐานทั่วไปในระบบจำแนกตำแหน่ง

15 ก.ย. 2560 0 17,697

มาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระหว่างปี 2557 2558 ได้มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนได้มีแจ้งเวียนหนังสือสั่งการ

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

11 ก.ย. 2560 0 4,923

ภัยพิบัติ หมายความว่า สาธารณภัยอันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟป่า ภัยที่เกิดจากโรคหรือ

รายการค่าใช้จ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น
รายการค่าใช้จ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น

10 ก.ย. 2560 0 12,697

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจำแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่น

1
^