Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2545

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2545 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่...เดือน........... 25... รวมทั้งสิ้น 00.00 ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้

-รายละเอียด-
ที่มา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ [ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน] 
 ๔ ธ.ค. ๒๕๔๕  เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๒  ดูรายละเอียด

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ [นักกีฬา] 
 ๔ ธ.ค. ๒๕๔๕  เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๑๘  ดูรายละเอียด

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ [บุคลากรโรงเรียนเอกชน] 
 ๔ ธ.ค. ๒๕๔๕  เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๒๐  ดูรายละเอียด

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ [บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน] 
 ๔ ธ.ค. ๒๕๔๕  เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๑๒๓  ดูรายละเอียด

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ [ศิลปินแห่งชาติ] 
 ๔ ธ.ค. ๒๕๔๕  เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๑๓๘  ดูรายละเอียด

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ [นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ] 
 ๔ ธ.ค. ๒๕๔๕  เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๑๓๘  ดูรายละเอียด

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย [ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ จำนวน ๖,๐๐๔ ราย] 
 ๔ ธ.ค. ๒๕๔๕  เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑ เล่มที่ ๐๐๑  ดูรายละเอียด

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย [ข้าราชการการเมือง] 
 ๔ ธ.ค. ๒๕๔๕  เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑ เล่มที่ ๐๐๒  ดูรายละเอียด

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย [สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร] 
 ๔ ธ.ค. ๒๕๔๕  เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑ เล่มที่ ๐๐๒  ดูรายละเอียด

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย [ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองของวุฒิสภา] 
 ๔ ธ.ค. ๒๕๔๕  เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๒ เล่มที่ ๐๐๒  ดูรายละเอียด


 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
ความคิดเห็น
^