ศูนย์เรียนรู้คนท้องถิ่น

ศูนย์เรียนรู้คนท้องถิ่น แบบทดสอบความรู้ กฏหมาย ระเบียบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบทดสอบความรู้ ชุดที่ 15 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร(2)
แบบทดสอบความรู้ ชุดที่ 15 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร(2)

19 ส.ค. 2563 0 523

-กฎหมายฉบับใดที่มีการกำหนดให้หน่วยราชการทุกหน่วยมีการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้นั่นเอง -ในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้นข้อใดที่กล่าวได้ถูกต้อง -กระบวนการจัดการความรู้หรือที่เรียกว่า “Knowledge

แบบทดสอบความรู้ ชุดที่ 14 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
แบบทดสอบความรู้ ชุดที่ 14 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร

16 ส.ค. 2563 0 423

(1) คำว่า “Division of work” หมายถึงอะไรซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการองค์กร (2) การแบ่งงานกันทำจะทำให้คนเกิดสิ่งใดขึ้นได้ในการทำงาน (3) คำว่า “Specialization” หมายถึงอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับการแบ่งงานกันทำตามระบบการจัดการองค์กร (4) ข้อใดที่เป็นหล

แบบทดสอบความรู้ ชุดที่ 11 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุดที่ 2
แบบทดสอบความรู้ ชุดที่ 11 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุดที่ 2

04 มิ.ย. 2563 0 1,059

แบบทดสอบความรู้ ชุดที่ 11 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุดที่ 2 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้ ๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประม

แบบทดสอบความรู้ ชุดที่ 9 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
แบบทดสอบความรู้ ชุดที่ 9 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

27 พ.ค. 2563 0 2,228

แบบทดสอบความรู้ ชุดที่ 9 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แบบทดสอบความรู้ ชุดที่ 7 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ
แบบทดสอบความรู้ ชุดที่ 7 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ

19 พ.ค. 2563 0 1,308

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง “

แบบทดสอบความรู้ ชุดที่ 6 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม
แบบทดสอบความรู้ ชุดที่ 6 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม

18 พ.ค. 2563 0 872

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๓ ให้ยกเลิก (๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙ (๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ

ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ (VISION)
ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ (VISION)

17 ก.พ. 2563 0 1,834

วิสัยทัศน์ หมายถึง การมองภาพอนาคตของผู้นำและสมาชิกในองค์กร และกำหนดจุดหมายปลายทางที่เชื่อมโยงกับภารกิจ ค่านิยม และความเชื่อเข้าด้วยกัน แล้วมุ่งสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการจุดหมายปลายทางที่ต้องการ จุดหมายปลายทางดังกล่าวต้องชัดเจน ท้าทาย มีพลังและมีความเป็นไ

1
^