การปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง

1 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว 124 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เรื่อง การปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็น ระบบแท่ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^