Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

แบบทดสอบชุดที่ 32 แบบทดสอบแนวข้อสอบ ชุด ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา พร้อมใบเกียรติบัตร #แนวข้อสอบออนไลน์

แบบทดสอบแนวข้อสอบ ชุด ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา พร้อมใบเกียรติบัตร

ข้อใดเป็นสื่อทางการศึกษาที่คนพิการมีสิทธิขอยืม *
แนวการจัดการการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ยึดหลักตามข้อใด *
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดที่มาจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิใครเป็นผู้แต่งตั้ง *
ข้อใดไม่สอดคล้องการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการการจัดการศึกษา *
คำสั่งของหัวหน้า คสช.ที่ 19/2560 กล่าวถึงเรื่องใด *
ส่วนประกอบใดของโครงการที่จำเป็นน้อยที่สุด *
การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ตัวชี้วัดมาตรฐานที่เท่าไหร่ *
แนวข้อสอบออนไลน์


ติวสอบออนไลน์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^